POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych określa zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez firmę Funds For Future Ewa Florczyk.

Polityka dotyczy danych osobowych:

 • kontrahentów oraz pracowników (współpracowników) i przedstawicieli kontrahentów firmy,
 • osób fizycznych kontaktujących się z firmą oraz osób z którymi kontaktuje się firma w jakiejkolwiek formie (e-mail, telefon, poczta), jeżeli przetwarza dane osobowe tych osób,
 • kandydatów do pracy w ramach rekrutacji prowadzonych przez firmę.

 

Polityka stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

 1. SŁOWNIK POJĘĆ
 • Administrator– Funds For Future Ewa Florczyk, 92-444 Łódź, ul. Borowieckiego 2/7, NIP: 7282384439, nr REGON: 100836770.
 • Dane osobowe– oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka– niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
 • Osoba, której dane dotyczą– każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. 
 • Przetwarzanie danychosobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Serwis– serwis internetowy, którego główna strona internetowa znajduje się pod adresem fundsforfuture.pl
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • W związku z realizowanymi zadaniami Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz zgodnie z RODO.
 • Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Dane są przetwarzane o ile są niezbędne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez Administratora, w związku z transakcją lub świadczonym doradztwem. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.
 • W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w tym w szczególności z RODO) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 • Obowiązki Administratora: zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych osobowych, informowanie o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, informowanie o celu, czasie i podstawie prawnej przetwarzania, zbieranie danych tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzanie tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 • Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.
 • W sytuacji zagrożenia danych osobowych, Administrator podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony i przeciwdziałaniu naruszeniom danych osobowych, jak również poinformuje osoby, których dane zostały naruszone lub zagrożone stosownie do istniejących wymogów prawnych.
 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: ewa@fundsforfuture.pl lub adres korespondencyjny: Funds For Future Ewa Florczyk, 92-444 Łódź, ul. Borowieckiego 2/7
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Administratorem.
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwiają rejestrowanie wszystkich operacji na danych osobowych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • Podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora
 • Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 • Dane osobowe przetwarzane mogą być w związku z korzystaniem z oferty i usług Funds For Future Ewa Florczyk oraz wskutek kontaktowania się z Funds For Future Ewa Florczyk.
 • Dane osobowe powierzone Funds For Future Ewa Florczyk w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pozostałe dane niezbędna dla złożenia wniosku o wzięcie udziału w projekcie, w celu uzyskania dofinansowania, bądź w odpowiedzi na każdorazową ofertę Funds For Future Ewa Florczyk, przetwarzane są:
 • w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej przez Funds For Future Ewa Florczyk,
 • w celu prowadzenia serwisu www.fundsforfuture.pl,
 • w celu wypełnienia formularza kontaktowego;
 • w celu dostarczania na adres e-mail Użytkownika newslettera lub oferty Funds For Future Ewa Florczyk.
 • Dane osobowe przetwarzane są także związku z kierowaniem do Administratora korespondencji tradycyjnej, bądź mailowej, bądź telefoniczną która nie jest związana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub na podstawie innej umowy. Dane osobowe zawarte w kierowanej do Administratora korespondencji, są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu z nadawcą korespondencji. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest jego uzasadniony interes  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym przez Administratora.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 • W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 • agencjom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych i innym podmiotom wspierającym przy świadczeniu usług oraz podmiotom świadczącym na rzecz Funds For Future Ewa Florczyk usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty,
 • sądom, prokuraturze, organom podatkowym i innym uprawnionym organom.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 • Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.
 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osób fizycznych, przysługują im następujące prawa:
 • uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie dane są przetwarzane,
 • sprostowania danych w sytuacji ich błędnego zapisania lub ich zmiany (np. w sytuacji zmiany nazwiska lub adresu),
 • usunięcia danych, gdy nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania przez Administratora,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania naruszenia praw i wolności osoby fizycznej;
 • W celu skorzystania z powyższych praw, osoba fizyczna może się skontaktować z Administratorem pisemnie na adres: Funds For Future Ewa Florczyk, 92-444 Łódź, ul. Borowieckiego 2/7 lub poprzez wiadomość e-mail: ewa@fundsforfuture.pli wskazać czego dotyczy jej żądanie lub wątpliwość, w szczególności z jakiego prawa chce skorzystać.
 • Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zapytanie, bądź pisemnie na wskazany przez osobę fizyczną adres korespondencyjny, chyba że z treści zapytania wynika możliwość przesłania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail.
 1. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.