Kredyt technologiczny bezzwrotna dotacja na wdrożenie innowacyjnej technologii

Kredyt technologiczny jest formą bezzwrotnej dotacji na zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii, dzięki której w przedsiębiorstwie będą wytwarzane nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi lub procesy.

Projekt nie może dotyczyć nabycia środków trwałych, w których innowacyjna technologia już została wdrożona (przez producenta środka trwałego). Należy odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której technologia jest już zawarta.

Premia technologiczna (dotacja) wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczona zostanie na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny.

Wymóg obligatoryjny to zdolność kredytowa oraz załączenie do wniosku o dofinansowanie promesy / umowy warunkowej z bankiem komercyjnym, wystawionej/zawartej na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Termin naboru wniosków:  31 maja 2023 r.

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Alokacja konkursu: 152 mln EUR.

Nowa technologia może być wypracowana samodzielnie przez firmę lub zakupiona i powinna być w formie:

 • prawa własności przemysłowej lub
 • wyników prac rozwojowych lub
 • wyników badań przemysłowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej (około 40% wszystkich wcześniej składanych projektów).

Koszty kwalifikowane:

 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10% wartości projektu),
 • materiały i prace budowlane,
 • najem lub dzierżawa gruntów i budynków, ale tylko w okresie trwania projektu,
 • środki trwałe nowe lub używane (wraz z transportem, montażem i uruchomieniem),
 • nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej (dofinansowanie do uzyskania patentu 50%),
 • wydatki nie ściśle związane z procesem uruchomienia produkcji, ale niezbędne do jej prowadzenia w warunkach rzeczywistych, np. :
 • panele fotowoltaiczne do zasilania linii produkcyjnych,
 • budowa powierzchni magazynowych związanych bezpośrednio z nową produkcją (surowców, produktów gotowych),
 • wydatki na część biurową lub socjalna ale tylko na potrzeby produkcji realizowanej w ramach projektu (także w okresie trwałości projektu),
 • zakup urządzeń do pakowania wytwarzanych wyrobów itp.

Dodatkowe informacje:

 • technologia musi być gotowa do wdrożenia,
 • projekt nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku,
 • nie jest wymagana opinia o innowacyjności, innowacyjność oceniają eksperci BGK,
 • jeśli zdolność kredytowa na to pozwala, można złożyć więcej niż 1 wniosek,
 • poziom dofinasowania jest liczony od całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych (nawet jeśli bank komercyjny będzie wymagać wkładu własnego).

 Najważniejsze kryteria:

 • nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (produktu, procesu, usługi): m.in. czy rezultat projektu ma charakter innowacji przełomowej (od 0 do 12 pkt),
 • innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia – technologia zawiera korzystne, innowacyjne rozwiązania, które nie są dostępne w rozwiązaniach alternatywnych (4,5 pkt) lub technologia zawiera udoskonalenia wybranych cech znanych rozwiązań alternatywnych, np. szybkości, wydajności (2,5 pkt),
 • projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług (2 lub 3 punkty).

Innowacja musi by wykazana na 2 etapach:

 • technologii oraz
 • produktu/ usługi/procesu który dzięki tej technologii będzie wytwarzany ( innowacja na poziomie przedsiębiorstwa, jednak żeby mieć szansę na dotację, powinna być minimum na poziomie kraju, najlepiej na poziomie międzynarodowym).

Kolejność działań w całym procesie uzyskiwania dotacji:

 1. złożenie przez firmę wniosku o promesę kredytu technologicznego do banku komercyjnego,
 2. ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy przez bank komercyjny,
 3. wystawienie przez bank promesy kredytu technologicznego lub podpisanie umowy warunkowej kredytu technologicznego,
 4. złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK,
 5. otrzymanie promesy premii technologicznej z BGK,
 6. podpisanie umowy kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym,
 7. podpisanie umowy o dofinansowanie z BGK,
 8. uruchomienie środków i realizacja projektu.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: ewa@fundsforfuture.pl
tel.: 781 338 240