ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE

Nabór na dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla rolników został ogłoszony!

Termin naboru: od 31.01.2023 do 1.03.2023.

Forma wsparcia: dotacja do 50% (do 60% dla rolników poniżej 41 roku życia z kwalifikacjami zawodowymi).

Maksymalna kwota dotacji: 150 tys. zł (czyli projekty do 300 tys. zł netto lub w przypadku „młodych rolników” do 250 tys. zł netto).

Program dedykowany dla gospodarstw o wielkości poniżej 300 ha.

Konieczność posiadania numeru ewidencji producentów.

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku o finansowanie.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Terminy: 60 dni od zakończenia naboru na opublikowanie listy rankingowej (z uwzględnieniem punktacji), następnie 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Wymagania dot. inwestycji:

 • całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną do 50 kW,
 • całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie do 10 kW i może stanowić do 20% całkowitej mocy urządzeń,
 • wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych,
 • wyłączone są budynki przeznaczone do chowu drobiu nieekologicznego,
 • realizacja na podstawie projektu instalacji urządzeń (dot. instalacji PV i pomp ciepła) potwierdzającego dostosowanie do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa.

Koszty kwalifikowalne:

 • instalacje PV wraz z magazynami energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji PV wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5,
 • pompy ciepła – jeżeli będą sprzężone z powyższymi urządzeniami,
 • systemy zarządzania przepływami energii elektrycznej – jeżeli będą sprzężone z powyższymi urządzeniami,
 • budowa lub zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów,
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • VAT jest niekwalifikowany.

Kryteria wyboru:

 • posiadanie w dniu złożenia wniosku certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne – 2 punkty,
 • realizacja projektu na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami – 2 punkty,
 • jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) jest równa co najmniej 5 DJP – 4 punkty,
 • jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy na instalację PV w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” PROW – 3 punkty,
 • jeżeli wnioskodawca odbył szkolenie w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiąże się do odbycia takiego szkolenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej – 1 punkt,
 • jeżeli sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wynosi:
  • powyżej 21% – 3 punkty,
  • powyżej 18% i nie więcej niż 21% – 2 punkty,
  • nie więcej niż 18% – 1 punkt.

Projekt instalacji urządzeń musi zawierać co najmniej:

 • plan zabudowy gospodarstwa sporządzony na kopii mapy zasadniczej albo mapy ewidencyjnej z usytuowaniem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła, istniejących lub planowanych do wykonania oraz innych zainstalowanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w przypadku gdy wnioskodawca posiada takie urządzenia,
 • wskazanie zużycia energii elektrycznej wynikające z faktur wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • wskazanie mocy zainstalowanej elektrycznej istniejących urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w podziale na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie,
 • parametry techniczne planowanych do wykonania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego, w tym ich sprawność wyrażoną w procentach, a także, w przypadku instalacji pomp ciepła, parametry techniczne pomp ciepła, w tym ich rodzaj i moc oraz zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w pozostałych budynkach w gospodarstwie,
 • parametry techniczne istniejących oraz planowanych do wykonania magazynów energii elektrycznej, w tym ich moc ładowania i pojemność,
 • określenie doboru mocy planowanych do wykonania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła na podstawie zużycia energii elektrycznej wynikającej z przedstawionych faktur za okres 12 miesięcy, z uwzględnieniem urządzeń już zainstalowanych, oraz zainstalowania pomp ciepła, w podziale na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do chowu drobiu nieekologicznego.

Projekt instalacji urządzeń musi być sporządzony przez:

 • instalatora, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370), wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, albo
 • osobę zajmującą się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370), albo
 • osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 15a ust. 22 lub 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).